امروز دوشنبه ۰۳ آبان ۱۴۰۰
صنایع فولاد کاوه


 قیمت میلگرد صنایع فولاد کاوه

ردیفسایز(mm)وزن(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات(ریال)
11415شاخه آجدار12163000-
21620شاخه آجدار12163000-
31825شاخه آجدار12163000-
42030شاخه آجدار12163000-
52237شاخه آجدار12163000-

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
11211شاخه آجدار12165500500-
21415شاخه آجدار12163500-
31620شاخه آجدار12163500500-
41825شاخه آجدار12163500
52030شاخه آجدار12163500
62237شاخه آجدار12163500
72547شاخه آجدار12163500
82857شاخه آجدار12163500

 قیمت میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
18-شاخه آجدار12165000-
28-شاخه آجدار12تماس بگیرید-
3107شاخه آجدار12159000-
41211شاخه آجدار12159000-
51413/5شاخه آجدار12156000-
61619/5شاخه آجدار12156000-
71823/5شاخه آجدار12156000-
82029شاخه آجدار12156000-

 قیمت میلگرد قزوین

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
18-شاخه آجدار12تماس بگیریدثابت
210-شاخه آجدار12تماس بگیریدثابت
312-شاخه آجدار12تماس بگیریدثابت
414-شاخه آجدار12تماس بگیرید-
516-شاخه آجدار12تماس بگیرید-
618-شاخه آجدار12تماس بگیرید-
720-شاخه آجدار12تماس بگیرید-
822-شاخه آجدار12تماس بگیرید-

 قیمت میلگرد بافق یزد

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)آنالیزطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
18-A3121675001200+
2107/39A3121625001200+
31210/60A3121625001200+
41414/40A3121568001200+
51618/90A3121568001200+
61824A3121555001200+
72029/60A3121555001200+
82232/10A3121555001200+

قیمت میلگرد سیادن ابهر

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
185/500شاخه آجدار12166000ثابت
2107/440شاخه آجدار121625001000-
31210/680شاخه آجدار121625001000-
4107/440شاخه آجدار12165000500-
51210/680شاخه آجدار12165000ثابت
61414/500شاخه آجدار121610002000-
71618/900شاخه آجدار121610002000-
81823/900شاخه آجدار121610002000-

 قیمت میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
184/55شاخه آجدار121750001000-
284/55شاخه آجدار12تماس بگیرید-
3107/19شاخه آجدار121720001000-
4107/19شاخه آجدار12تماس بگیرید-
51210/37شاخه آجدار12تماس بگیرید-
61210/37شاخه آجدار121720001000-
71414/12شاخه آجدار121690001000-
81618/53شاخه آجدار121690001000-

 قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
184/5شاخه آجدار12171000-
2104/5شاخه آجدار12169000-
3127شاخه آجدار12165000-
4147شاخه آجدار12162000-
51610شاخه آجدار12162000-
61813شاخه آجدار12162000-
72018/5شاخه آجدار12162000-
82223شاخه آجدار12162000-

 قیمت میلگرد نیشابور

ردیفسایز(mm)وزن شاخه(kg)حالتطول(m)قیمت(ریال)نوسانات
11210/656شاخه آجدار12تماس بگیرید-
21414/52شاخه آجدار12156500ثابت
31618/96شاخه آجدار12156500ثابت
41824شاخه آجدار12156500ثابت
52029/64شاخه آجدار12156500ثابت
62235/76شاخه آجدار12156500ثابت
72546/2شاخه آجدار12156500ثابت
82857/96شاخه آجدار12156500ثابت

خبرنامه